Waterresort Oosterschelde
Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Middelburg. Desgewenst kunnen deze ook worden toegestuurd. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen via info@waterresortoosterschelde.nl.

Bij de aankoop van een recreatiewoning wordt verwezen naar de algemene voorwaarden. Verder ontvangt de nieuwe eigenaar een exemplaar van de algemene voorwaarden op papier of digitaal.

Bij een verblijf van een recreant die een recreatiewoning huurt, wordt een uittreksel van deze voorwaarden verstrekt in de vorm van parkregels.

Vakantieverblijven RECRON voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, (sta)caravan, bungalow, zomerhuisje, trekkershut en dergelijke;
 2. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die het vakantieverblijf aan de recreant ter beschikking stelt;
 3. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
 4. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);
 5. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en);
 6. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is;
 7. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;
 8. informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
 9. geschillencommissie: Geschillencommissie Recreatie te 's-Gravenhage, samengesteld door ANWB/Consumentenbond/HISWA RECRON;
 10. annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf.
 11. een geschil: als een bij de ondernemer ingediende klacht van de recreant niet naar tevredenheid van partijen is opgelost.


Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking een vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
 2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend.
 3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
 4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.
 5. Indien het gestelde in de overeenkomst en/of de bijbehorende informatie in strijd is met de HISWA RECRON-voorwaarden gelden de HISWA RECRON-voorwaarden. Dit laat onverlet dat de recreant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de recreant van deze voorwaarden wordt afgeweken.


Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.


Artikel 4: Prijs en prijswijziging

 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
 2.  Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling

 1. De recreant dient de betalingen in euro's te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
 2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 3.  Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.


Artikel 6: Annulering

 1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
  1. bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
  2. bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
  3. bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
  4. bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
  5. bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
 2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.


Artikel 7: Gebruik door derden

 1. Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.


Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant

De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.


Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad

 1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
  1. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
  2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;
  3. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.
 2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In die brief moet de recreant worden gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 3. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
 4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.Artikel 10: Wet- en regelgeving

 1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld.
 2. De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.


Artikel 11: Onderhoud en aanleg

 1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
 2. De recreant is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de recreant het heeft ontvangen.
 3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.


Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 455.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
 5. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.
 6. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.


Artikel 13: Geschillenregeling

 1.  De recreant en de ondernemer zijn gebonden aan uitspraken van de Geschillencommissie.
 2. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
 3. In geval van een geschil over de totstandkoming of de uitvoering van deze overeenkomst moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de recreant de klacht bij de ondernemer indiende schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze aanhangig worden gemaakt.
  Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de recreant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of deze wel of niet naar de Geschillencommissie wil komen. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
  Op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van Geschillencommissie, kan een geschil aan de rechter worden voorgelegd. Indien de recreant het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
 4. Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Recreatie. De Geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat betrekking heeft op ziekte, letsel, dood of op de niet-betaling van een factuur waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.


Artikel 14: Nakomingsgarantie

 1. HISWA RECRON zal de verplichtingen van een HISWA RECRON-lid tegenover de recreant, hem in een bindend advies opgelegd door de Geschillencommissie, overnemen onder de tussen HISWA RECRON en de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken afgesproken voorwaarden, indien de betreffende ondernemer deze niet binnen de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen.
 2. Heeft de ondernemer het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de burgerlijke rechter voorgelegd, dan wordt de eventuele nakoming van het bindend advies opgeschort, totdat de burgerlijke rechter uitspraak heeft gedaan. 3. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist, dat de recreant een schriftelijk beroep daarop doet bij HISWA RECRON.


Artikel 15: Wijzigingen

Wijzigingen in de HISWA RECRON-voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met de consumentenorganisaties, in deze vertegenwoordigd door de ANWB en de Consumentenbond, tot stand komen.

RECRON voorwaarden Groepen

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. groepsaccommodatie/conferentieoord: het totaal aan of een gedeelte van gebouwen, vaartuigen en/of onderkomens met alle toebehoren, inventariseren mee gehuurde zaken;
 2. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de groepsaccommodatie of het conferentieoord aan de contractant ter beschikking stelt;
 3. contractant: degene die namens een groep de overeenkomst afsluit;
 4. groep: het geheel aan individuen dat krachtens de overeenkomst het recht heeft in de groepsaccommodatie of het conferentieoord le verblijven;
 5. groepsleden: degenen die onderdeel uitmaken van de groep;
 6. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de groepsaccommodatie/het conferentieoord; hierbij dient schriftelijk vermeld te worden wat wel en niet in de prijs inbegrepen is;
 7. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;
 8. informalie: schriftelijke of elektronisch aangereikte gegevens over het gebruik van de groepsaccommodatie/het conferentieoord, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
 9. de geschillencommissie: Geschillencommissie Recreatie te 's-Gravenhage, samengesteld door ANWB/Consumentenbond/RECRON;
 10. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de contractant v66r de ingangsdatum van het verblijf. Overal waar hiema in de voorwaarden wordt gesproken over groeps accommodatie,dient oak conferentieoord(en) te worden gelezen.
 11. een geschil als een bij de ondernemer ingediende klacht van de recreant niet naar tevredenheid van partijen is opgelost


Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve en/of zakelijke groep ter beschikking de overeengekomen groepsaccommodatie voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
 2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken.De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de contractant bekend.
 3. indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
 4. De contractant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven.Hij draagt er zorg voor, dat de groepsleden de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.
 5. indien het gestelde in de overeenkomst en/of de bijbehorende informatie in strijd is met de RECRON-voorwaarden gelden de RECRON-voorwaarden. Dit laat onverlet, dat de contractant en de ondernemer individuele aanvullende afspraken kunnen maken, waarbij ten voordele van de contractant van deze voorwaarden wordt afgeweken.
 6. De ondernemer gaat er van uit dat de contractant met instemming van de groepsleden deze overeenkomst aangaat.
 7. De contractant is gehouden de ondernemer, uiterlijk op de dag van aankomst, een lijst met groepsleden te overhandigen.


Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.


Artikel 4: Prijs en prijswijziging

 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
 2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de accommodatie of de contractant en/of de groepsleden betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst


Artikel 5: Betaling

 1. De contractant dient de betalingen in euro's te verrichten, tenzij anders is overeengekomen
 2. In dien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt,heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 3. indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de contractant en de groepsleden de toegang tot de groepsaccommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling,komen ten laste van de contractant indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht


Artikel 6: Annulering

 1. Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:
  • bij een annulering meer dan twaalf maanden voor de ingangsdatum, 10% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering binnen twaalf tot zes maanden voor de ingangsdatum, 30% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering binnen vier tot zes maanden voor de ingangsdatum, 70% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering binnen twee tot vier maanden voor de ingangsdatum, 80% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum, 95% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering op of na de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
 2. Bij een annulering van de overeenkomst, welke is aangegaan door of namens een andere persoon dan een rechtspersoon of onderneming, dient de vergoeding na aftrek van administratiekosten naar evenredigheid gerestitueerd te worden indien de groepsaccommodatie door een derde wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan. In alle andere gevallen zal de vergoeding naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten indien de groepsaccommodatie door een derde op voordracht van de contractant en met schriftelijke instemming van de ondernemer wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.


Artikel 7: Gebruik door derden

 1. Gebruik door derden van de groepsaccommodatie is slechts toegestaan indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.


Artikel 8: Voortijdig vertrek van de contractant

De contractant is de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.


Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad

 1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
  1. indien de contractant en/of de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels uit de bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden gevergd, dat de overeenkomst wordt voortgezet;
  2. Indien de contractant en/of de groepsleden ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of anderen bezorgt/bezorgen, of indien de contractant en/of de groepsleden de goede sfeer op,of in de directe omgeving van het terrein bederft/ bederven;
  3. Indien de contractant en/of de groepsleden, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing door gebruik van het groepsverblijf in strijd met de bestemming van het termijnhandel handelen;
 2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de contractant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. In die brief moet de contractant worden gewezen op de mogelijkheid het geschil voor le leggen aan de Geschillencommissie.De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 3. Na opzegging dient de contractant ervoor te zorgen dat de groepsaccommodatie is ontruimd en de groep dan wel de betreffende groepsleden het terrein ten spoedigste hebben verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
 4. indien de contractant nalaat de contractant te ontruimen.
 5. De contractant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.


Artikel 10: Wet- en regelgeving

 1. De ondernemer zorgt er le alien tijde voor dal de groepsaccommodatie zowel in- als extern aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet, die van overheidswege aan de groepsaccommodatie (kunnen) worden gesteld.
 2. De contractant en de groepsleden zijn verplicht alle in de groepsaccommodatie geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. De contractant en de groepsleden dragen er tevens zorg voor dat derde(n) die hem/hen bezoeken en/of bij hem/hen verblijven, de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.


Artikel 11: Onderhoud en aanleg

 1. De ondernemer is verplicht de groepsaccommodatie en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud le houden.
 2. De groep is verplicht de groepsaccommodatie en het terrein rondom de groepsaccommodatie gedurende de looptijd van de overeenkomst in dezelfde staat te houden.
 3. Het is de contractant en de groepsleden niet toegestaan op het terrein rondom de groepsaccommodatie te graven, bomen le kappen, struiken te snoeien of enige andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.


Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van€ 455.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor le verzekeren.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht
 5. Indien de gehuurde groepsaccommodatie buiten de schuld van de ondernemer teniet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst op le zeggen. Indien het tenietgaan van de groepsaccommodatie of het tijdelijk buiten gebruik zijn van de groepsaccommodatie aan de ondernemer is toe te rekenen, kan de contractant schadevergoeding eisen.
 6. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of (een van) de groepsleden, voor zover het gaat om schade die aan de contractant en/of (een van) de groepsleden kan worden toegerekend.


Artikel 13: Geschillenregeling

 1. De recreant en de ondernemer zijn gebonden aan uitspraken van de Geschillencommissie.
 2. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.
 3. In geval van een geschil over de totstandkoming of de uitvoering van deze overeenkomst moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de recreant de klacht bij de ondernemer indien de schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze aanhangig worden gemaakt. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie,moet hij de recreant vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of deze wel of niet naar de Geschillencommissie wil komen. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. Op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van Geschillencommissie, kan een geschil aan de rechter worden voorgelegd. Indien de recreant het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.
 4. Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het Reglement Geschillencommissie Recreatie.De Geschillencommissie is niet bevoegd een geschil iii behandeling te nemen dat betrekking heeft op ziekte, letsel, dood of op de niet-betaling van een factuur waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.


Artikel 14: Nakomings garantie

 1. RECRON zal de verplichtingen van een RECRON-lid tegenover de contractant, hem in een bindend advies opgelegd door de Geschillencommissie, overnemen onder de in dit artikel opgenomen voorwaarden, indien de betreffende ondernemer het bindend advies niet binnen de daarvoor gestelde termijn is nagekomen.
 2. De nakoming garantieregeling geldt niet als de ondernemer surseance van betaling is verleend, in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteit heeft beeindigd voordal de contractant aan de formele vereisten voor het aanhangig maken van het geschil heeft voldaan.
 3. Indien surseance van betaling aan de ondernemer is verleend, dan wel de ondernemer in staat van faillissement is geraakt, neemt RECRON de verplichtingen van de ondernemer over tot een maximum van€ 2.500, per geschil. Deze verplichting geldt alleen ten aanzien van bindende adviezen gewezen in zaken, die op het moment van surseance van betaling of faillissement bij de Geschillencommissie aanhangig waren.Dal wil zeggen dat de contractant het vragenformulier heeft ingevuld en ondertekend heeft geretourneerd, het klachtengeld heeft betaald en aan de eventuele noodzakelijke depotstorting heeft voldaan.
 4. Indien de ondernemer het bindend advies van de geschillencommissie niet nakomt en dit advies bestaat uit het betalen van een vergoeding, dan neemt RECRON tegen cessie van deze vordering de betalingsverplichting over tot een totaalbedrag van maximaal € 5.000, per geschil. Voor het meerdere vergoedt de RECRON, voor zover redelijk, de kosten van rechtsbijstand. Cassatieprocedures zijn hiervan uitgesloten.RECRON mag er ook voor kiezen in plaats van de kosten van rechtsbijstand voor het meerdere het gehele bedrag aan de contractant te betalen.
 5. Indien de ondernemer geen gehoor geeft aan het bindende advies van de geschillencommissie inzake een gebod of verbod, dan heeft de contractant de keuze de nakoming van het bindend advies in rechte le vragen, of de Geschillencommissie vragen een vervangende schadevergoeding vast le stellen ter voldoening aan de contractant De nakomingsgarantie van RECRON bestaat eruit dat, wanneer de contractant in rechte de nakoming van het bindende advies vraagt, RECRON tot maximaal € 2.500,- per geschil in de rechtsbijstandkosten zal bijdragen. Cassatieprocedures zijn hiervan uitgesloten.Kiest de contractant voor een vervangende schadevergoeding, dan geldt het gestelde in lid 4 van dit artikel indien de ondernemer ook een bindende uitspraak van de Geschillencommissie hierin niet nakomt
 6. Heeft de ondernemer het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening daarvan ter toetsing aan de burgerlijke rechter voorgelegd, dan wordt de eventuele nakoming van het bindend advies door de ondernemer en RECRON opgeschort totdat de burgerlijke rechter uitspraak heeft gedaan.
 7. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist, dat de contractant een schriftelijk beroep daarop doet bij RECRON.


Artikel 15: Wijzigingen

Wijzigingen in de RECRON-voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met de consumentenorganisaties, in deze vertegenwoordigd door de ANWB en de Consumentenbond, tot stand komen